Stadgar

De stadgar vi kör igång föreningen med

Stadgar för Umeå Musikförening


Syfte

§ 1

Umeå Musikförening är en politiskt och religiöst obunden förening. Föreningen skall verka för ett mångsidigt musikutbud med utgångspunkt för de lokala band och artister som finns i Umeå. Det största syftet är att inkludera musikakter istället för att exkludera. Föreningens huvudsakliga sysselsättning består av att främja nätverk mellan musiker och arrangörer, föreningar och i viss mån tillhandahålla egna arrangemang. Den skall också finnas till som ett stöd för frilansmusiker. Band och artister av alla slags kön,etnicitet,religion,läggning skall vara välkomna till föreningen. Detsamma gäller alla involverade i musikframträdanden, tekniker, scenarbetare, med fler.

Umeå musikförening är emot könsseparatism och inom föreningen skall män och kvinnor ha lika goda möjligheter.


Medlemskap

§ 2

Medlemskap ansöks hos styrelsen och styrelsen skall godkänna medlemskapet. Medlemsavgift finns inte i nuläget då detta får beslutas på årsstämman. Huvudkraven för medlemskap skall också vara att du antingen är verksam inom musik eller vill engagera dig för ett rikare musikliv i Umeå. Medlemskap kan fram till årsmötet även fås utan avgift via annan förening som Umeå Musikförening har ett samarbete med.

§ 2 b

Uteslutning, medlem kan uteslutas om denne åsamkat föreningent stor skada, eller på annat sätt äventyrar föreningens väl. Uteslutning kan ske antingen direkt, eller föregås av varning, om Styrelsen bedömer att så är lämpligt, beroende på varje enskilt fall.

§3

Medlemmar berättigas i mån av plats tillträde till olika arrangemang ordnade av föreningen. I de fall arrangemangen kräver någon form av biljett eller inträde skall medlemmen köpa dessa på vanligt sätt, men med den rabatt som fastställs av styrelsen.

Verksamhets- och räkenskapsår

§ 4

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar kalenderåret. Styrelsen arbetar från årsmöte från till årsmöte påföljande år.

Årsmöte

§ 5

Årsmötet är föreningen högsta beslutande organ och hålls före november månads utgång. Styrelsen bestämmer tid och plats för årsmötet.

§ 6

Kallelse till årsmöte ska ske via e-postlista.

§ 7

Vid årsmötet skall följande punkter behandlas

1. Upprop och fastställande av röstlängd

2. Frågan om mötet utlysts på stadgeenligt sätt.

3. Fastställande av dagordning

4. Val av justerare/rösträknare

5 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

6. Val av ny styrelse:

a/ ordförande

b/ kassör

c/ ordinarie ledamöter

d/ suppleanter till styrelsen

7 Val av valberedning om två personer

8. Motioner och övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet

9. Övriga frågor

10. Avslutning

§ 8

Extra årsmöte skall utlysas på styrelsen begäran eller då minst en fjärdedel av medlemmarna så kräver. Extra årsmöte kan endast behandla de frågor som föranlett dess inkallande. Kallelse sker i samma ordning som ordinarie årsmöte.

§ 9

Beslut fattas med acklamation eller, om så begärs, genom sluten omröstning. Vi personval sker sluten omröstningen om någon röstberättigad så begär. Vid lika röstetal äger mötesordförande utslagsröst utom vid personval då lotten avgör

Styrelse

§ 10

Styrelse består av minst tre ledamöter och högst 7 ledamöter. Antalet suppleanter kan vara högst tre stycken. Styrelsen konstituerar inom sig vice ordförande, sekreterare och övriga ansvarsuppgifter.

§ 11

Styrelsen sammanträder regelbundet och svarar för planering och genomförande aktiviteter i enlighet med föreningen syfte. Därutöver förvaltar styrelsen föreningens medel, utfärdar kallelser till årsmöten och förberedelser för dessa.

§ 12

Styrelsens möten skall protokollföras. Protokoll skall hållas tillgängligt för de medlemmar som så begär. Ordförande vid styrelsemöte justerar mötesprotokollet.

Firmateckning

§ 13

Senast vid första årsmötet skall det bestämmas vilken form föreningen skall ha. Det skall också beslutas om föreningen skall jobba med ekonomi eller inte.

Stadgeändring

§ 14

Dessa stadgar kan ändras om sittande styrelse kommer överens med två tredjedelars majoritet.

Upplösning

§ 15

Årsmötet beslutar om upplösning av föreningen. Beslutet är giltigt om samtliga röstberättigande i föreningen förenat sig om detta eller om det har fattas beslut om upplösning på två på varandra följande årsmöten med stöd av minst två tredjedelar av de röstande.

§ 16

Vid upplösning av Umeå Musikförening skall eventuella kvarvarande likvida medel fördelas på av styrelsen utsedda välgörande ändamål. Beroende på summan, kan detta fördelas på ett eller flera ändamål.

© 2016 Umeå Musikförening/ Inga trumhinnor skadades vid skapandet av denna hemsida.
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång